Hvězdná velikost

 • pozorovaná hvězdná velikost mv
  fotometrická veličina, která udává jasnost objektu (světelného zdroje) na obloze. Její hodnota představuje pozorovaná, tedy subjektivně vnímanou nebo přístrojem detekovanou, jasnost hvězdy. Hodnota hvězdné velikosti nemá nic společného se skutečnými rozměry hvězdy či jiného nebeského objektu.
  Hvězdná velikost světelného zdroje je logaritmická veličina, odvozená z jasnosti (jasností, vizuální jasností, j světelného zdroje rozumíme hustotu světelného toku způsobeného daným zdrojem v místě pozorování za podmínky, že mezi zdrojem a místem pozorování není zemská atmosféra):
    Vzorec (1)
  Vztah (1) se nazývá Pogsonova rovnice, přičemž j0 je referenční jasnost, kterou má zdroj m = 0 mag,
  tj. j0 = 2,54 .10-6 lm.m-2.
  Jedná se o bezrozměrnou veličinu a hlavní jednotka jasnosti je 1 magnituda = 1 mag. Hvězdná velikost se zmenší o 5 mag, vzroste-li jasnost stokrát.

  Porovnání
  Pozorovaná hvězdná velikost některých objektů


 • absolutní hvězdná velikost Mv
  hvězdná velikost, kterou by hvězda měla podle předchozí definice ve vzdálenosti 10 parseků čili 32,6 světelných roků. Závisí jen na skutečné svítivosti hvězdy. Vztah mezi absolutní hvězdnou velikostí M a pozorovanou hvězdnou velikostí m je dán rovnicí
    Vzorec (2)
  kde r je vzdálenost hvězdy v parsecích od pozorovatele.

  Při stanovení hvězdné velikost na základě vizuálního pozorování nazýváme tuto veličinu vizuální hvězdnou velikostí a značíme ji mv; je-li změřena ze snímku pořízeného fotografickou cestou, nazýváme ji fotografickou hvězdnou velikostí a značíme mph, resp. mpv při použití fotografického materiálu s obdobnou citlivostí, jakou má lidské oko (z angl. photovisual).

 • bolometrická hvězdná velikost Mbol
  hvězdná velikost hvězdy odvozená z celkového toku záření ve všech vlnových délkách přepočtená do vzdálenosti 10 pc.
  Pozorovaná a absolutní hvězdná velikost jsou měřeny přístroji citlivými v malém pásmu vlnových délek spojitého spektra, zejména ve viditelné oblasti: zhruba 400 nm až 700 nm. Bolometrická hvězdná velikost (mbol nebo Mbol) je hvězdná velikost integrovaná přes všechny vlnové délky. Tyto hodnoty vyjadřují celkovou výstupní energii hvězdy.
  Mbol může být pro danou hvězdu vypočítána z absolutní hvězdné velikosti Mv pomocí tzv. bolometrické korekce, která je odlišná pro různé typy hvězd.
    Vzorec (3)
  kde BC je bolometrická korekce, která vyjadřuje rozdíl bolometrické a pozorované hvězdné velikosti.

  Bolometrická hvězdná velikost nemůže být měřena přímo na Zemi z důvodu absorpcí záření v zemské atmosféře a komplikace přicházejí i s konstrukcí zařízení, které by bylo schopné měřit v takto širokém spektru vlnových délek.

 • UBV systém
  V současné době se při měřeních pomocí přístrojů nejčastěji stanovuje hvězdná velikost ve třech spektrálních oborech, a to v ultrafialovém oboru při vlnové délce 360 nm (symbol veličiny je MU), ve viditelné oblasti při 440 nm (modrá barva, MB) a při 550 nm (žlutozelená barva, tzv. vizuální, MV).
  Pro hvězdy spektrální třídy A0 jsou si všechny tyto veličiny právě (definitoricky) rovny. Současné stanovení těchto tří veličin napovídá o povrchové teplotě dané hvězdy; čím jsou rozdíly MB-MV a MU-MB větší (pozitivnější), tím jsou povrchové teploty daných hvězd nižší a naopak.

  UBV systém
  Spektrální propustnost filtru ve fotometrickém systému UBV.
  Standardní U (ultrafialová), B (modrá) a V (vizuální) křivky propustnosti filtru jsou naznačeny ve výše uvedeném grafu. Hodnoty maximálních odezev standardních astronomických filtrů jsou shrnuty v následující tabulce. Nejdříve jsou definovány U, B, V, R (červená) a I (infračervená). Filtry pro dlouhovlnné infračervené spektrum jsou označeny použitím písmen následující písmenu I.

  filtr B R J L M N Q
  maximum 360 nm 440 nm 550 nm 700 nm 900 nm 1,25 µm 2,2 µm 3,4 µm 5,0 µm 10,2 µm 21 µm
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 32948krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/charakteristika/2-hvezdna-velikost)
Nahrávám...